• กล่องอาหารกลางวันที่ย่อยสลายได้แป้งข้าวโพดและพลาสติกที่ย่อยสลายได้,Dongguan Sichun Plastic Products Co., Ltd.
 • กล่องอาหารกลางวันที่ย่อยสลายได้แป้งข้าวโพดและพลาสติกที่ย่อยสลายได้,Dongguan Sichun Plastic Products Co., Ltd.
Dongguan Sichun Plastic Products Co., Ltd.

회사 소개

동관 시 사 춘 플라스틱 제품 유한 공 사 는 1998 년 에 설립 되 었 고 각종 플라스틱 제품 을 전문 적 으로 생산 했다. 창립 이래 로 우 리 는 줄곧 탁월 함 을 추구 해 왔 다 " 품질 이 제일 이다. " ... 회사 의 경영 이념 은 각종 관리 제 도 를 계속 규범화 시 키 고 건전 한 품질 보증 체 계 를 구축 하 는 것 이다. 이미 고객 신뢰 와 존경 의 일류, 양질 의 합작 파트너 가 되 어 수많은 첨단 기술 과 관리 인 재 를 육성 하고 받 아 들 였 다. 회사 의 경 쟁 력 을 향상 시 키 기 위해 회 사 는 외국 의 독특한 기술 과 선진 한 관리 모델 을 도입 하여 ...

กล่องอาหารกลางวันที่ย่อยสลายได้แป้งข้าวโพดและพลาสติกที่ย่อยสลายได้,Dongguan Sichun Plastic Products Co., Ltd.

사진

 • Dongguan Sichun Plastic Products Co., Ltd.
 • Dongguan Sichun Plastic Products Co., Ltd.
 • Dongguan Sichun Plastic Products Co., Ltd.
 • Dongguan Sichun Plastic Products Co., Ltd.
 • Dongguan Sichun Plastic Products Co., Ltd.
 • Dongguan Sichun Plastic Products Co., Ltd.
 • Dongguan Sichun Plastic Products Co., Ltd.
 • Dongguan Sichun Plastic Products Co., Ltd.
 • Dongguan Sichun Plastic Products Co., Ltd.
 • Dongguan Sichun Plastic Products Co., Ltd.
 • Dongguan Sichun Plastic Products Co., Ltd.
 • Dongguan Sichun Plastic Products Co., Ltd.